Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմին
ԹԵԺ ԳԻԾ 010 23 56 00
Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմին
 Մենյու

Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմինը հայտարարում է ներքին մրցույթ՝ իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչության ավագ փաստաթղթավարի | 69-27.4-Մ3-1 | (Անձնագիր) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

28, Ապրիլ 2021

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՏԵՍԱԿ
Ներքին

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ

  1. դիմում (առցանց),
  2. անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտի լուսանկար (եթե անձը նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի կցվում, ապա անհրաժեշտ է կցել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի լուսանկար),
  3. բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի(երի) լուսանկար,
  4. աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի լուսանկար,
  5. արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի լուսանկար,
  6. լուսանկար՝ 3X4 չափսի:

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՆ ԱՌՑԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
Մրցույթին մասնակցելու համար քաղաքացին փաստաթղթերը պետք է ներկայացնի էլեկտրոնային տարբերակով՝ քաղաքացիական ծառայության տեղեկատվական հարթակում (www.cso.gov.am) առցանց լրացնելով դիմումը և լրացված դիմումին կցելով անհրաժեշտ փաստաթղթերի լուսապատճեններն ու լուսանկարը:

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՎԵՋՆԱԺԱՄԿԵՏ՝ 04-05-2021

ԹԵՍՏԻ ՓՈՒԼԻ ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ԱՄՍԱԹԻՎ՝ 10-06-2021

ԹԵՍՏԻ ՓՈՒԼԻ ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ԺԱՄ՝ 11:00:00

ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐ՝ ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 1

ԹԵՍՏԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆ՝ 90 րոպե

ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐ

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱՆԵՐ

Խնդրի լուծում

Հաշվետվությունների մշակում

Բարեվարքություն

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգիրք
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=146718

(Հոդվածներ 35-37, 158-160, 188, 253-256, 280-285)

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենք
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=142147

(Հոդվածներ 2, 23-28, 30-32, 35-40)

Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգիրք
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=146720

(Հոդվածներ 10-12, 14, 56, 72-77, 86, 127)

«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենք
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=146447

(Հոդվածներ 7-10, 17-20, 18-23)

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենք
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=144936

(Հոդվածներ 17- 20, 53-63, 71-75, 88)

«Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակություն, Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012թ
http://parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf

(էջեր՝ 73-75, 90-95, 240-250, 267-279)

Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար: Ս. Ս. Ավետիսյան, Ս. Վ. Դանիելյան: Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ. Վ. Աղգաշյան: Երևան 2012
https://fliphtml5.com/fumf/egdx

(1. Տեքստային խմբագրիչներ, §1.2, 1. Տեքստային խմբագրիչներ, §1.5, 1. Տեքստային խմբագրիչներ, §1.3, 2. Համակարգչային հմտություններ, §2.2, 6. Էլեկտրոնային աղյուսակներ)

Ռուսաց լեզվի թեստային առաջադրանքների շտեմարան/ Եր.: ՖԻԼԻՆ, 2014
http://www.atc.am/files/shtemaranner/2015-2016/Russian_3.pdf

(Մաս 3, էջեր 38-40, 164-165, 183-185)

Ռուսաց լեզվի թեստային առաջադրանքների շտեմարան/ Եր.: ՖԻԼԻՆ, 2016
http://www.atc.am/files/shtemaranner/2015-2016/Russian_2.pdf

(Մաս 2, էջեր 16-20, 24-30)

ՀՀ կառավարության 18.06.2015 թ. «Տեսչական մարմինների գործունեության ոլորտում հանրությունից ստացվող բողոքների ընդունման ընդհանուր կարգը և տնտեսավարող սուբյեկտներից բողոքների ստացման, հետագա ընթացքի և դրան հետևելու կարգը հաստատելու մասին» N 711-Ն որոշում
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=98693

ՀՀ վարչապետի 11.06.2018 թ. «Հայաստանի Հանրապետության շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 732-Լ որոշում
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143746

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎ՝ 14-06-2021 14:30:00

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐ՝ ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 1

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՁԵՎԱՉԱՓ՝ Հարցարան

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՉԱՓ՝ 175.932 ՀՀ դրամ

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՈՐԱԿՆԵՐ

Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում:

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՍՑԵ՝ hermine.gasparyan@gov.am

ՀԱՍՑԵ՝ ք. Երևան, Կոմիտասի պող., 49/2

ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐ՝ +37410-51-57-56ՎերադառնալՀՀ, ք. Երևան 0051, Կոմիտաս 49/2

+374 11 59 75 20

info@msib.gov.am

© 2020 բոլոր իրավունքները պաշտպանված են   logo